Děti dnes dostaly vysvědčení

Pokud máte ve škole prvňáčka, je pololetní vysvědčení v první třídě vůbec první, které se Vám dostává do ruky. Vysvědčení v 1. a 2. třídě je určeno rodičům. V tomto věku je rodič hlavním tvůrcem světa, který dítě prožívá. Proto je důležité, abyste právě Vy rodiče předali a vysvětlili dětem sdělení, které vysvědčení obsahuje. To, jakým způsobem informace podáte, je zcela zásadní pro vnímání sdělení dítětem. Od třetí třídy se třídní učitel ve vysvědčení už obrací přímo na žáka. Je totiž ve věku, kdy prochází takzvaným Rubikonem. Jedná se o důležité období v osobnostním vývoji dítěte. Dítě se vymaňuje z ochranné rodičovské náruče a začíná formovat vlastní JÁ.

Co je smyslem vysvědčení

Smyslem vysvědčení je dát rodičům a dětem maximálně věrnou a komplexní zpětnou vazbu k celkové osobnosti dítěte, jeho znalostem, kompetencím i řemeslno-uměleckým dovednostem. Měli by se dozvědět, v jakých oblastech dítě vyniká, kde má naopak rezervy, kde se dítěti podařilo se zlepšit a kde učitel zaznamenal snahu dítěte. Upozorňuje také na negativní jevy v přístupu či chování dítěte a navrhuje možná řešení.

Jakou má vysvědčení podobu

Vlastní vysvědčení připomíná dopis. Shrnuje poznatky, které učitel nashromáždil za dobu práce s dítětem ve škole. Učitel pozoruje žáka nejen v průběhu výuky, ale i v sociálních kontaktech, při manuálních činnostech a v dalších situacích. Pozoruje rozvoj dítěte také v oblasti myšlení, emocí a vůle. Jak je například schopné dokončit svou práci a překonávat překážky (vůle). Jak emocionálně prožívá různé situace. Jak se vyvíjí žákovo myšlení a představy v čase. Dalším podkladem pro hodnocení jsou práce žáka, například jeho sešity z epoch i dalších předmětů, výtvarné práce, domácí úkoly, referáty, výrobky z pracovního vyučování.

Jak probíhá předání vysvědčení

Předání vysvědčení probíhá obdobně jako na jiných školách ve slavnostní atmosféře. Učitel postupně předá vysvědčení každému dítěti a doprovodí je osobním přáním. Někteří učitelé připravují pro žáky také individuální báseň, kterou složí nebo vyberou tak, aby odrážela temperament a podstatu osobnosti žáka. Smyslem básně je motivovat žáka k tomu, aby v následujícím školním roce na sobě vnitřně pracoval. Děti báseň pravidelně recitují. Díky tomu dochází k vnitřnímu spojení žáka s jeho vlastním obrazem. Báseň tak pozitivně ovlivňuje další formování jeho osobnosti.

Proč se ve waldorfské škole užívá slovní hodnocení?

Slovní hodnocení má ve waldorfské pedagogice významnou úlohu. Umožňuje totiž komplexně popsat osobnost dítěte a reflektovat její rozvoj. Díky slovnímu hodnocení učitel může pravdivě a věrně hodnotit, upozorňovat na negativní jevy a především motivovat a povzbuzovat žáka k dalšímu úsilí. Waldorfské školy využívají výhradně slovní hodnocení. Pouze v případech, kdy stát kvůli přijímání na střední školy trvá na hodnocení v běžné pětibodové stupnici, ke slovnímu hodnocení připojují i známky. Převod slovního hodnocení na známky je však v případě potřeby možný kdykoliv.