Výuka

Waldorfská výuka respektuje psychologický vývoj dítěte a plně mu přizpůsobuje rozvržení učiva i výukové metody. Hlavní předměty (český jazyk, matematika, přírodopis, dějepis, fyzika a další) jsou vyučovány v takzvaných epochách. Epocha umožňuje opravdové ponoření do probíraného předmětu bez rozptylování výukou jiných předmětů. Trvá 2 až 4 týdny, během kterých je danému předmětu denně věnován dvouhodinový výukový blok.

Po epochovém vyučování následují klasické, 45 minutové hodiny jazyků a tzv. výchov (hudební,
výtvarná, tělesná, pracovní). Český jazyk a matematika jsou navíc pravidelně vyučovány také v procvičovacích hodinách.

Dvouhodinový blok epochového vyučování je vnitřně strukturovaný, aby udržel pozornost dítěte a podnítil jeho zájem. Obsahuje část rytmickou, (hra na flétnu, říkadla, písně, pohybové hry apod.), vyučovací (učební látka) a odpočinkovou (učitelé vyprávějí příběhy, čtou apod.).  Děti při výuce zapojují celou osobnost: rozum, tělo i emoce. 

Koncentrované učení v epochách umožňuje probrat látku mnohem intenzivněji a ponořit se do tématu hlouběji. Výuka je prezentována v mezipředmětových souvislostech a klade důraz na pochopení podstaty nikoliv biflování podrobností. 

Učivo je zprostředkováno dětem formou prožitku. Děti se učí hledat netradiční řešení, vytvářet si vlastní úsudek, učit se z důsledků vlastního jednání. Rozvíjejí tak své tvůrčí schopnosti, aktivní přístup k řešení úkolů a především se z prožitků intenzivně učí namísto pouhého shromažďování informací.

Výuka je proto obohacena řadou pohybových, hudebních, dramatických a výtvarných aktivit a doslova nabitá experimenty. Děti si látku, kterou prožijí, lépe pamatují a navíc je výuka baví. 

Rozsah výuky dalece překračuje povinný rámcový vzdělávací program. Je rozšířený zejména o řadu manuálních, uměleckých a sociálních dovedností. Děti se v průběhu školní docházky setkávají se zpracováním řady materiálů. Tím cvičí své motorické schopnosti a zároveň posilují svou trpělivost a vytrvalost. Když dosáhnou uspokojivého výsledku, motivuje je to k další práci. Práce rukama navíc podporuje rozvoj a spolupráci mozkových hemisfér, a tím příznivě ovlivňují rozvoj myšlení.

Součástí výuky je řada uměleckých činností, zejména hudba, divadlo, eurytmie, výtvarné činnosti. Tyto předměty slouží nejen k rozvoji estetického cítění dítěte, ale podporují jeho rozvoj i v rovině emocionální, sociální a rozumové. 

Ve waldorfské škole se využívá slovní hodnocení. Cílem je dát dítěti personalizovanou zpětnou vazbu a motivovat ho k dalšímu rozvoji jeho znalostí a dovedností.