Otázky a odpovědi

Kdy a jak bude probíhat předzápisový pohovor?

Předzápisový pohovor bude probíhat v termínech 26. – 27. 2. a 29. 2. – 1. 3. 2024 (a v náhradních termínech 4. 3. a 5. 3. v případě vysokého zájmu), přibližně od 8:10 do 17:00. Na předzápisový pohovor je nutné se registrovat u paní hospodářky waldorfské části školy Heleny Kottové na telefonním čísle: 777 228 616, a to od 15. ledna do 16. února 2024 v čase od 8:30 do 10:00.

Předzápisový pohovor bude mít dvě části, které probíhají zároveň. Zatímco si Vaše dítě bude prožívat dobrodružství na naší pohádkové cestě za asistence zkušeného pedagoga, který posoudí zralost Vašeho dítěte, rodiče povedou rozhovor s druhým pedagogem o svých představách o budoucím vzdělávání dítěte, budou mít tak možnost si ujasnit všechny své otázky. Je nutné, aby se pohovoru zúčastnili oba rodiče. Některé formuláře stvrzují svým podpisem oba rodiče. Cílem je, aby oba rodiče obdrželi maximum informací a rozhodovali se vědomě pro waldorfský proud vzdělávání. Samotný pohovor bude trvat, stejně jako pohádková cesta dítěte, cca 45 minut.

Kdy a jak se dozvíme výsledek předzápisového pohovoru?

Výsledkem předzápisového pohovoru je vyjádření pedagoga, zda vnímáme dítě zralé či nezralé a případné doporučení odkladu. Naše vyjádření dostanete v závěru předzápasového pohovoru. Nicméně zda Vaše dítě bylo či nebylo přijato, se dozvíte až po oficiálním zápisu na školu. Termíny oficiálního zápisu prosím sledujte zde.

Jak bude probíhat oficiální zápis do ZŠ Dědina?

Pro zdárné přihlášení Vašeho dítěte do školy ZŠ Dědina je třeba udělat následující kroky:

  1. Vyplnit elektronickou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách MČ Prahy 6 www.jakdoskoly.cz . Podání žádosti bude možné přibližně od 15. 3. 2024.
  2. Tuto vyplněnou, vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je třeba odevzdat ve waldorfské kanceláři u hospodářky paní Heleny Kottové do 8. 4. 2024 včetně. Žádost je možné zaslat oscanovanou na . V návaznosti na tento krok Vám budou vydány tyto dokumenty:       
    1. Potvrzení o absolvování zápisu
    1. Zápisový lístek
    1. Registrační číslo

Kdy se dozvíme, zda bylo dítě přijato do waldorfských tříd?

Informace o přijatých dětech do ZŠ Dědina bude zveřejněna formou seznamu registračních čísel na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Zájemci ze spádové oblasti školy, kteří se nedostanou z kapacitních důvodů do waldorfské třídy, budou přijati do newaldorfských (klasických) tříd ZŠ Dědina. Přijetí dítěte je proto třeba ověřit na seznamech pro oba vzdělávací proudy (waldorfský i klasický).

V případě nepřijetí dítěte, budou rodiče vyrozuměni písemnou formou s patřičným odůvodněním.

Jak mají rodiče postupovat při doporučení odkladu povinné školní docházky (OŠD) dítěte?

Pokud Vám náš pedagog v závěru předzápisového pohovoru doporučil odklad pro Vaše dítě, je třeba, abyste se objednali s Vaším dítětem na vyšetření do PPP (Pedagogicko psychologické poradny) a doporučení naší školy tímto vyšetřením ověřili. Pokud se shoduje naše doporučení s názorem PPP, je třeba si následně vyžádat rovněž doporučení u Vašeho dětského lékaře. Obě tato doporučení (PPP a Vašeho pediatra) je nutné dodat do školy, a to nejpozději do 30. 4. 2024. Pokud dostanete v PPP pozdější termín, dodejte dokumenty neprodleně po tomto vyšetření!

Ještě Vás upozorňujeme, že rozběhnutím procesu OŠD (odkladu školní docházky) se pozastavuje správní řízení o přijetí žáka. V příštím školním roce je opět nutné se dostavit k předzápisovému pohovoru a řádnému zápisu.

Budou přijímány pouze spádové děti?

Školy na Praze 6 přijímají prakticky pouze spádové děti v důsledku zaplnění kapacity škol. Tato situace se týká i naší školy ZŠ Dědina. Spádovost se uvádí při vyplnění elektronické přihlášky v systému www.jakdoskoly.cz .V rámci předzápisového pohovoru ji neověřujeme.

Přihlíží se k tomu, zda dítě prošlo waldorfskou školkou?

Při rozhodování o přijetí dítěte není rozhodující, zda prošlo dítě waldorfskou školkou nebo ne. Nicméně lze předpokládat, že rodiče, jejichž dítě navštěvovalo waldorfskou školku a chtějí pokračovat na waldorfské škole, toto rozhodnutí dělají uváženě a vědomě, což je pro nás velmi důležité.  Stejně tak ale mohou přijmout vědomé rozhodnutí rodiče na základě našeho předzápisového pohovoru, kde si vzájemně vyjasníme naše představy a očekávání.

Bude den otevřených dveří do výuky?

24. února 2024 od 8:00 do 16:00 se bude konat Den otevřených dveří v kůži školáka. Budete si moct vyzkoušet, jaké to je být žákem waldorfské třídy a na vlastní kůži prožít skutečný vyučovací den pod vedením našich pedagogů. Více o akci najdete zde.

Připravili jsme pro Vás také video ze života školáka našich waldorfských tříd. Provede Vás nejdůležitějšími momenty a událostmi od prvního školního dne až po ukončení studia. Video je dostupné zde.

Jaký je počet dětí ve třídě?

Počet dětí ve třídě se zpravidla pohybuje mezi 24 až 26. Snažíme se tento počet zachovat a nenavyšovat ho, i když z pohledu legislativy je maximum dětí 28 a v kompetenci ředitele je možné ho navýšit až na 30 žáků. Při tomto počtu (24-26 dětí) a zapojení pomocníka pedagoga či asistenta, který pomáhá třídnímu učiteli s prací s dětmi, jsme schopni se věnovat dětem individuálně s potřebnou péčí a pozorností.

Jaký je věkový rozdíl prvňáčků?

Z naší praxe vidíme jen výjimečně, že jsou děti zralé ve všech směrech v okamžiku, kdy dosáhnou 6 let věku. Děti, které přijmeme do první třídy, jsou proto poměrně věkově homogenní, jejich věk se pohybuje mezi 6,5 a 7 lety. V případě, že v rámci pedagogického pohovoru naši pedagogové zjistí, že dítě není ještě dostatečně zralé, navrhujeme rodičům, kteří mají zájem umístit dítě do naší třídy, aby dítěti zajistili odklad školní docházky.

Nebude se dítě při výuce češtiny nudit, pokud už umí číst a psát?

Menší část dětí v první třídě, které k nám přicházejí, má již určitou znalostí čtení. Náš přístup k výuce čtení je speciální a je zpočátku zaměřen spíše na prožívání vnitřní kvality každého písmenka, jeho specifického tvaru a charakteru. Formální zvládnutí zápisu písmene je až na posledním místě. Děti zažívají jednotlivá písmena jako nápadité obrazy okolního světa v působivém vyprávění.  Proto i děti, která písmena znají, je objevují znovu, ve výrazně hlubší kvalitě a rozhodně se při hodinách českého jazyka nenudí. Pro pomalejší děti je naopak výhodou, že se na waldorfské škole téměř výlučně zavádí jako první psaní. K této činnosti, která klade větší nároky na motoriku, může dítě najít vztah daleko snadněji než ke čtení. Přechod od psaní ke čtení proběhne potom později téměř sám od sebe, pokud mu ponecháme dostatek času.

Jak děti zvládají přechod na klasické SŠ, gymnázia?

Protože jsme s našimi absolventy i nadále v kontaktu, víme přímo od nich, že zvládli přechod na střední školu velmi dobře. Naši absolventi jsou všestranně vyzrálými osobnostmi. Jsou plně vybavení nejen v rozsahu znalostí, ale také sociálními dovednostmi a umělecko-řemeslnou zručností. Naši absolventi jsou vnitřně silnými a vyrovnanými osobnostmi, díky čemuž dobře zvládají různé změny a životní situace. 

Naši absolventi dnes úspěšně studují nebo již dokončili svá studia na uměleckých školách, gymnáziích, waldorfských lyceích a dalších prestižních školách. Mnoho absolventů následně pokračuje na vysokých školách.

Jak přistupuje škola k dětem, jejichž rodiny nejsou věřící?

Naše škola je školou duchovní a svobodnou. Vedeme děti k respektu k ostatním lidem, jejich individualitám, náboženstvím a přesvědčením. Vedeme děti k respektu světa, ve kterém žijeme a k vnímání jeho duchovního přesahu. Naše škola není školou náboženskou a nevede děti k žádnému náboženskému přesvědčení. Jsme otevření všem rodinám a dětem různé víry a vyznání, které respektují ostatní. Je třeba, abyste si jako rodiče zvážili, zda chcete, aby bylo Vaše dítě takto vedeno, protože do výuky vnášíme hluboké duchovní přesahy.

Průpovědi

Waldorfská pedagogika velmi dbá na respektování vývojových fází dítěte. Průpovědi jsou nástrojem, aby si děti zvědomovaly úctu k životu, aby vnímaly, že tu nejsme jen my lidé, že je tu svět rostlin, zvířat, že souvisíme s kosmem kolem nás i v nás. Průpovědi jsou rovněž používány v rámci výuky pro zvědomění zahájení a ukončení vyučování a dílčích aktivit a činností dětí.

Průpověď před ručními pracemi:

Láska veď mé ruce,

úcta vládni v mém srdci,

odvaha a síla dej zdar mé práci.

Preferuje waldorfský přístup pochopení souvislostí před učením formálních pojmenování?

Do 4. třídy se zaměřujeme zejména na pochopení, prožití a zvědomění příčin a souvislostí. Od 3. třídy, kdy děti prodělají tzv. Rubicon (období uvědomování si vlastního JÁ),  začíná být též kladen důraz na  formální stránku výuky: na zavedené postupy a na  klasickou terminologii.

Kdy začíná waldorfská pedagogika podporovat rozvoj úsudku a kauzálního myšlení dítěte?

Waldorfská pedagogika plně respektuje vývojové fáze dítěte. Hlavním znakem životního období mezi sedmým a devátým rokem je výrazná ochota dítěte učit se bez potřeby vytvářet si vlastní úsudky.   Pro tento věk je charakteristická paměť, radost z rytmického opakování, představivost a často také touha po zpodobnění světa, které by podněcovalo fantazii. Oddanost dítěte k učiteli je stále přítomna a v jeho nitru zní otázka: “Můžeš mi napomoci k setkání se světem?” V dítěti doznívá schopnost napodobování, neodděluje ve svém vnímání tak jasně sebe a okolní svět.

První zřetelné vyčlenění prožívá dítě přibližně v devíti letech, to znamená ve třetím ročníku. Uvědomí si výrazněji předěl mezi sebou a světem dospělých. Důsledkem jsou první zkušenosti se zážitkem osamělosti. Ani teď ale nesní učitelé toto reálné setkání se světem zaměňovat za chladnou střízlivou vědeckost, která je odtržena od toho lidského. V popředí stále stojí člověk a svět v jeho kráse a dobrotě.

Mezi desátým a dvanáctým rokem začíná nové období vývoje dítěte – objevuje se zřetelná pohotovost ke kritice a schopnost kauzálního myšlení. Tyto probouzející síly musí ve škole dostat svou přiměřenou potravu. Učitel teď musí ukázat cestu intelektualitě, která se nyní plně chápe svých práv. Zkoumavý pohled žáka se zaměřuje na neživou přírodu a její zákony. Ale i zde je to stále člověk, který hledá a pozoruje. Všechny zákonitosti by si dítě mělo vyvodit, vyzkoušet a zároveň uchopit v souvislostech, nic by nemělo zůstat pouhou abstrakcí.

V pubertě bychom měli mladému člověku především pomoc hledat a rozvíjet nový vztah k sobě samému i ostatním lidem, ale také schopnost rozhodovat a utvářet svět okolo sebe. Dospívající se intenzivně zajímá o souvislosti napříč vědními odvětvími a zkušení učitelé mu musí pomoci se v nich orientovat.

Jak probíhá výuka?

Hlavní předměty jsou vyučovány v takzvaných epochách. Epocha umožňuje opravdové ponoření do probíraného předmětu bez rozptylování výukou jiných předmětů. Trvá 2 až 4 týdny, během kterých je danému předmětu denně věnován dvouhodinový výukový blok. Po epochovém vyučování následují klasické, 45 minutové hodiny jazyků a takzvaných výchov (hudební, výtvarná, tělesná, pracovní). Český jazyk a matematika jsou navíc pravidelně vyučovány také v procvičovacích hodinách.

Odpovídá rozsah výuky klasickým školám?

Výuka na waldorfských školách splňuje a významně přesahuje zákonem stanovený rámcový vzdělávací program. Vedle vědomostí si waldorfská škola klade za cíl rozvíjet kompetence dětí, aby zvládly běžné i krizové situace ve svém životě.

Velký prostor je dán také rozvoji manuálních, sociálních, prezentačních a uměleckých dovedností. Mezi předměty najdete hudbu, divadlo, eurytmii nebo výtvarné práce. Umění je zapojováno i do výuky ostatních předmětů, kde pomáhá například ke zlepšení koncentrace žáků.

Jsou děti, které navštěvují waldorfskou školu, chytřejší?

Pokud vyjdeme z úspěšnosti žáků u maturit nebo u přijímacích zkoušek, zjistíme, že jsou jejich výsledky prakticky srovnatelné. Stejně tak si obdobně stojí v úspěšnosti v práci či ve výši příjmu. Zásadní rozdíl, který odhalily studie z posledních let, je ve spokojenosti s vlastním životem. Zde mají waldorfští absolventi významnou převahu.

Absolventi z waldorfských škol jsou vedeni zejména k tomu, aby poznali sami sebe, co chtějí a v čem vynikají a našli si tak pro sebe to pravé místo ve společnosti. 

Čím jsou děti z waldorfské školy jiné?

Waldorfští absolventi jsou lidé, kteří ví, co chtějí a čeho chtějí dosáhnout, aby byli ve svém životě spokojení. Jsou to svobodomyslní lidé s vlastním názorem, který se nebojí prezentovat. Jsou to lidé, kteří umí spolupracovat a umí se začlenit do kolektivu a společnosti.

Jak probíhá výuka jazyků na waldorfské škole?

Ve waldorfské škole se vyučují dva cizí jazyky již od první třídy. Zpravidla se jedná o angličtinu a němčinu. V prvních dvou třídách se výuka s ohledem na přirozené schopnosti dítěte zaměřuje zejména na budování vztahu dítěte k jazyku. Dítě jazyk prožívá skrze písničky, příběhy, běžné činnost, učí se nápodobou a “ponořením se do proudu” daného jazyka. Výuka gramatiky začíná až od vyšších ročníků.

Jak probíhá výuka jazyků v případě, že je dítě rodilým mluvčím?

Dítě, které již jazyk zná, se snažíme aktivně zapojit. Často se stává tzv. „pomocníčkem“ pedagoga a pomáhá s organizací aktivit pro ostatní děti. I když dítě jazyk ovládá, v rámci hodin se rozhodně nenudí. Je to díky nesčetným aktivitám a hrám, které jsou součástí výuky např. divadlo, hudba, malování a další. I když se dítě v jazyku jen procvičuje, rozvíjí se v rámci hodiny v dalších uměleckých, sociálních a jiných dovednostech.