Principy

  • Učivo je rozvrženo s ohledem na celostní vývoj dítěte, zohledňuje se osobnost dítěte i aktuální situace třídy jako celku.
  • Výuka je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte. Vedle znalostí a zkušeností dítě získává řadu manuálních, uměleckých a jiných dovedností.
  • Výuka probíhá velmi intenzivně ve dvouhodinových blocích tzv. epochách v několika týdenních cyklech. Podobně jako v projektové výuce se děti lépe soustředí a hlouběji se ponoří do tématu.   
  • Výuka klade důraz na vlastní prožitek a zkušenost a zapojuje i tělo a pocity. Děti si tak látku lépe pamatují.
  • Výuka je prezentována v mezipředmětových souvislostech. Kladen je přitom důraz na pochopení problematiky nikoliv biflování podrobností. 
  • Posiluje se schopnost spolupráce místo soutěživosti a schopnost začlenit se do kolektivu a společnosti.
  • Výuka odmítá selektování žáků. Každý žák je uznáván jako jedinečná osobnost a podporován v jeho individuálním rozvoji s ohledem na jeho silné stránky. Využíváno je výhradně slovní hodnocení.