DISTANČNÍ VÝUKA VE WALDORFSKÝCH TŘÍDÁCH

Waldorfská pedagogika je postavena na péči o všestranný rozvoj dítěte a klade si za cíl a povinnost tuto péči uskutečňovat. Jakým způsobem?

Waldorfská pedagogika je…
 veskrze prožitková: k tomu, aby si žák zapamatoval učivo, zapojuje hlavu, tělo i pocity.
 sociální: maximálně podporuje spolupráci, rozvíjí sociální společenství třídy.
 umělecká: vyučování je prostoupeno a podpořeno uměleckou prací.

Základním předpokladem realizace waldorfské výuky je osobní kontakt učitele s žákem a žáků
navzájem. Waldorfská pedagogika = vztah. Distanční výuka nepatří mezi prostředky, jimiž by toto vše šlo realizovat. Budování vztahu je značně limitováno, při online setkání není ani možné pohlédnout si s druhým člověkem do očí. Krátkodobě je možné stavět na vztahu již vybudovaném ve třídě jak mezi učitelem, tak mezi žáky samotnými. Při delším trvání distanční výuky tyto vazby postupně slábnou, působení společenství a fungování třídy jako organického celku, kde je jeden nesen druhým, se ztrácí a s tím u žáků postupně upadá i motivace k práci.

Čas před obrazovkou nepřiměřeně zatěžuje vědomí i smysly. Když je s ním spojena možnost
přístupu na internet, je navíc velmi náročné udržet pozornost zaměřenou na výuku. K úspěšnému
fungování distanční výuky je zapotřebí mimořádného soustředění, trpělivosti a schopnosti dokončit úkol. Samostatné plnění školní práce doma je neadekvátně náročné i pro žáky druhého stupně.

Z těchto důvodů jsme stanovili následující pravidla pro průběh distanční výuky.