Stanovy spolku Waldorfská aktivita, z.s.

Čl. I Základní ustanovení

Název spolku: Waldorfská aktivita, z.s.

Sídlo: Sestupná 97/22, Praha 6, 162 00

IČO: 70811971

Čl. II Právní postavení spolku

Spolek Waldorfská aktivita (dále jen „spolek“) je nezávislý spolek, sdružující členy na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spolek má obecně prospěšný charakter a je právnickou osobou.

Čl. III Poslání a cíle spolku

1. Podpora waldorfských tříd při Základní škole Dědina (dále jen „škola“).

2. Podpora vzdělávání waldorfských učitelů.

3. Osvětová činnost formou přednášek, tiskovin a publikací o waldorfském školství.

4. Podpora aktivit směřujících k legislativním úpravám, které umožní rodičům svobodnou volbu výchovy a vzdělávání pro své děti.

5. Podpora a organizování tuzemských i mezinárodních výměnných akcí žáků, učitelů a rodičů.

6. Spolupráce se spolky obdobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí.

7. Provádění doplňkové hospodářské činnosti v oblasti podpory waldorfské pedagogiky.

Čl. IV Členství

1. O členství ve spolku se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku a podepsaly písemnou přihlášku do spolku.

2. Osoba nebo subjekt, který podal do spolku přihlášku, se stává členem v okamžiku schválení jeho členství radou spolku.

3. Zánik členství:

a) vystoupením člena písemným nebo emailovým oznámením,

b) vyloučením člena na základě rozhodnutí rady spolku s možností odvolání k členské schůzi,

c) zánikem spolku,

d) ukončením docházky dítěte do školy, pokud se člen nerozhodne ve spolku setrvat.

4. Důvodem ke zrušení členství může být též neplnění povinností člena spolku dle čl. V, odst.2 stanov.

5. Při zániku členství se zaplacené členské příspěvky nevracejí.

Čl. V Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti spolku

b) volit a být volen do orgánů spolku

c) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi a žádat o vyjádření k nim

d) zplnomocnit jiného člena spolku k zastupování na členské schůzi.

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy spolku

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku

c) řádně platit členské příspěvky stanovené radou spolku.

3. Výši a splatnost členských příspěvků stanoví rada spolku, a to podle rozpočtových potřeb spolku.

Čl. VI Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) členská schůze

b) rada spolku

2. Statutárním orgánem je předseda spolku, volený radou spolku z členů rady spolku na dobu jednoho roku.

3. Zastupovat spolek navenek a jednat jeho jménem smí předseda spolku, popř. další osoba pověřená radou spolku. Je-li pro jednání, které činí rada spolku, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu předsedy nebo jím určeného zástupce z řad členů rady spolku.

4. Předseda rady spolku je povinen:

a) účastnit se osobně zasedání rady spolku (v případě, že přítomen nebyl, vyjádřit se  neprodleně k zápisu ze zasedání rady spolku)

b) nezadlužovat spolek bez souhlasu rady spolku

c) činit zásadní rozhodnutí týkající se fungování spolku jen se souhlasem rady spolku

d) zodpovídat se radě spolku na její žádost z jednání učiněných jménem spolku bez jejího souhlasu.

Čl. VII Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku přijatí k datu konání členské schůze.

3. Členskou schůzi svolává předseda spolku, popřípadě jím pověřená osoba či jiný člen rady spolku v případě jeho nepřítomnosti či nečinnosti, a to dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Předseda (nebo jím pověřená osoba) je povinen svolat členskou schůzi tak, aby se konala do jednoho měsíce od podání žádosti, požádá-li o to nejméně jedna třetina všech členů.

4. Členská schůze zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov spolku

b) volí členy rady spolku, a to na dobu jednoho roku

c) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí rady spolku o zrušení členství

d) rozhoduje o zrušení spolku

e) má právo zrušit rozhodnutí rady spolku.

5. Během zasedání členské schůze se hlasuje veřejně. Členská schůze má právo rozhodnout o tom, že hlasování o určitém bodu programu bude tajné.

6. Usnesení členské schůze jsou platná, jsou-li přijata většinou hlasů přítomných členů spolku.

7. Rozhodnutí o změně stanov musí být schváleno nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Rozhodnutí o zrušení spolku musí být schváleno nejméně dvoutřetinovou většinou všech členů.

8. Členská schůze může přijímat rozhodnutí i formou referenda. Podmínky pro vyhlášení a průběh referenda stanoví členská schůze nebo rada spolku.  Pro účely posouzení usnášeníschopnosti členské schůze při referendu se hlasující člen považuje za přítomného na členské schůzi.

Čl. VIII Rada spolku

1. Rada spolku má min. 9 stálých členů a je tvořena:

– třídními důvěrníky z každé waldorfské třídy školy,

– členy spolku, kteří byli zvoleni členskou schůzí.

2. Rada spolku řídí a vykonává činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

3. Rada spolku zasedá dle potřeby, nejméně však 5x ročně, svolává ji kterýkoli  člen rady spolku. Každý člen spolku má právo žádat svého třídního důvěrníka či jiného stálého člena rady spolku, aby svolal mimořádné zasedání rady spolku tak, aby se uskutečnilo do dvou týdnů od podání žádosti. Rada spolku přijme jednací řád, dle kterého se budou řídit její zasedání. 

4. Všechna zasedání rady spolku jsou otevřená pro všechny členy spolku. Na zasedání rady spolku může být třídní důvěrník zastoupen zástupcem třídního důvěrníka této třídy.  Každý člen spolku, který se dostaví na jednání rady spolku a projeví vůli v rámci tohoto zasedání rady spolku hlasovat, má právo hlasovat a disponuje jedním hlasem, shodně jako kterýkoli člen rady spolku.

5. Rada spolku zejména:

a) volí ze svých členů předsedu spolku a odvolává jej  z funkce předsedy spolku(předsedu spolku volí a odvolávají výlučně stálí členové rady spolku)

b) uděluje pokyny předsedovi spolku

c) koordinuje činnost spolku

d) operativně řídí a kontroluje hospodaření spolku

e) zpracovává podklady pro usnesení členské schůze

f) rozhoduje o vyloučení člena spolku

g) jmenuje a vysílá zástupce do národních a mezinárodních spolků rodičů waldorfských škol

h) rozhoduje o odvolání členů rady spolku z funkce.

6. Rada spolku je schopna usnášení, je-li přítomno alespoň 6 stálých členů rady spolku. Rozhodnutí rady jsou platná, jsou-li přijata většinou hlasů přítomných hlasujících členů spolku.

Čl. IX Zásady hospodaření

1. Zdroji příjmů jsou zejména:

a) členské příspěvky

b) dary fyzických a právnických osob

c) sponzorské dary, dotace a granty

d) dědění ze závěti.

Čl. X Zrušení spolku

1. Spolek se zrušuje rozhodnutím členské schůze, a to s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení spolku fúzí nebo rozdělením.

2. Spolek se zrušuje z důvodů a způsobem upraveným v zák. č. 89/2012 Sb.

Čl. XI Závěrečná ustanovení

1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

2. Tyto stanovy vstupují v platnost dnem jejich schválení členskou schůzí spolku. Jejich přijetím pozbývají platnosti dosavadní stanovy spolku.