Předzápisová (zápisová) beseda a dva Dny otevřených dveří

Naplněná kapacita školy – důsledky pro zápis dětí do první třídy 2020/21

Vážení rodiče,

problémy s nedostatečnou kapacitou trápí naprostou většinu základních škol na Praze 6. V letošním roce se k nim přidala i ZŠ Dědina. Má to, mimo jiné, vliv na způsob přijímání dětí do prvních tříd. Okolní školy v loňském roce buď přijímaly pouze svoje spádové děti: ZŠ Petřiny Sever a ZŠ T.G.M (Ruzyně + Bílá Hora), nebo spádové děti doplnily o několik vylosovaných nespádových dětí (ZŠ Červený Vrch).

ZŠ Dědina se přiblížila ke své maximální kapacitě. V současné době má zhruba 704 žáků a nepřekročitelná kapacita je 720 dětí. Ze školy v letošním školním roce odejde 53 žáků devátých tříd a odhadem 10 žáků na víceletá gymnázia. Pan ředitel plánuje otevřít 3 první třídy s kapacitou 75 žáků. Dvě klasické, jednu waldorfskou. V minulých letech byly vždy otevírány čtyři třídy a přijímalo se 80-100 žáků.

Jak pan ředitel informoval na Školské radě 18.11.2019, počítá s tím, že do všech prvních tříd v roce 2020/21, budou přijaty pouze spádové děti, a dále počítá s možností, že i u nich bude probíhat losování, protože jejich počet převýší maximální kapacitu školy.

Skutečný počet dětí se zájmem o nástup do prvních tříd na ZŠ Dědina v roce 2020/21 je, stejně jako v minulých letech, nejistý. Závisí na tom:

– nakolik otevřeny/uzavřeny budou okolní školy pro nespádové děti, protože na ně vždy směřovala část dědinských spádových dětí
– kolik bude uděleno odkladů a kolik bude spádových dětí (tyto počty jsou relativně kolísavé)
– jaký bude nový elektronický zápisový systém, protože možná dovolí rodičům přihlásit budoucího prvňáčka pouze na dvě školy na Praze 6, a tak sníží pravděpodobnost přijetí na nespádovou školu

Rada spolku rodičů waldorfské části školy (WA) je již delší dobu aktivní v hledání nových prostor. V současné době jednáme s panem ředitelem, zřizovatelem školy – Prahou 6, i spolkem rodičů z klasické části školy o vzniklé situaci. Prozatím bohužel platí, že zřizovatel nemá žádné konkrétní řešení, jak by kapacitu ZŠ Dědina navýšil.

Chtěli bychom v dostatečném předstihu informovat ty rodiče, kteří mají předškoláka a chtěli by ho přihlásit do první třídy na Dědinu, aby s velkou pravděpodobností počítali s tím, že na ZŠ Dědina nebudou přijati ti předškoláci, kteří nemají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy. Spádovou oblast ZŠ Dědina tvoří ulice: Aviatická, Braškovská, Ciolkovského, Častavina, Dědinská, Do Horoměřic, Do vozovny, Dolanská, Drnovská – sudá od č. 40, lichá od č. 71, Družicová, Evropská – lichá od č. 119, Fajtlova, Hodčina, Hostouňská, Jana Kašpara, Jenečská, José Martího, K letišti, Ke Džbánu, Klimčina, Krajní, Laglerové, Letecká, Libocká – od č. 58, Lipská, Litovická – kromě č. 16, Mladčina, Na Džbánu, Na Padesátníku I, II, III, IV, V, Naardenská, Navigátorů, Nová Šárka, Osamocená, Parašutistů, Pilotů, Pod cihelnou, Pod Rybničnou, Přední, Radčina, Radistů, Rubličova, Rybničná, Schengenská, Svatavina, Šmolíkova, Špotzova, U kolejí, U letiště, U Prioru, U silnice, U valu, Vlastina, Za teplárnou, Za vokovickou vozovnou, U stanice, Žukovského. Přednost před nespádovými dětmi budou vždy mít děti spádové a i pro ně nemusí být na škole dostatek míst.

Situace se tak oproti minulým letům radikálně změnila a není možno nadále počítat s běžným přijímáním nespádových dětí do waldorfských tříd.

Výběr dětí do waldorfské třídy bude probíhat velmi podobně jako v minulých letech, kdy primárními kritérii jsou zralost dítěte a blízkost rodičovského výchovného stylu s výchovným přístupem waldorfské pedagogiky. Pro zjištění těchto skutečností budou i nadále probíhat tradiční předzápisové rozhovory. Do waldorfské třídy však budou moci nastoupit jen ty děti, které splní kritéria přijetí na ZŠ Dědina: zřejmě tak jen děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti.

Nadějeplný Advent přeje,

Jan Krejčí, zástupce rodičů waldorfské větve školy ve Školské radě, ve spolupráci s dalšími členy Rady WA

29.11.2019

Každý rok pořádáme pro rodiče budoucích prvňáčků Předzápisovou besedu a dva Dny otevřených dveří.

Předzápisová beseda

Předzápisovou besedu pořádáme u nás na ZŠ Dědina a to v listopadu.
Termín besedy je vždy upřesněn v kalendáři akcí. Beseda začíná v 18:00.
Na tuto besedu posílá kolegium naší školy své zástupce. Snažíme se, aby na této
besedě byl přítomen již třídní učitel budoucích prvňáčků, pokud je již znám. Dalším
besedujícím bývá jeden ze služebně nejstarších učitelů naší školy (zpravidla
zástupkyně ředitele školy).
Besedující odpovídají rodičům na jejich dotazy nejen pedagogické ale i organizační,
týkající se chodu naší školy.

Den otevřených dveří – s možností návštěvy výuky
ve třídě

Přesný termín naleznete v kalendáři akcí.
Den probíhá zároveň na obou částech školy – Waldorfské i Klasické.
Na recepci školy má Waldorfská část vyvěšen svůj rozvrh hodin, kde si každý
návštěvník může najít obsahově oblast, která ho zajímá a může vstoupit do výuky
kterékoli třídy.
Pro tento den platí pravidlo, že návštěvníci nemohou navštívit první třídu. Snažíme se
prvňáčky ochránit od velkého počtu návštěvníků.
Z toho tedy vyplývá, že největší zájem návštěvníků leží na třídě druhé.
Ať už se rozhodnete navštívit jakoukoli třídu, je třeba zdůraznit důležitost setrvat ve
třídě po dobu celého vyučovacího bloku, neboť výuka jak v epochovém vyučování,
tak i v ostatních odborných hodinách, je strukturována a je tedy zajímavé prožít si ji
jako celek. Tento Den otevřených dveří probíhá od 8:20 do 12:45 hodin.

Den otevřených dveří – sobotní

Probíhá vždy v sobotu okolo samotných předsápisových pohovorů – přesný termín sobotního dne otevřených dveří naleznete opět kalendáři akcí.
Tento Den otevřených dveří bychom doporučili všem rodičům (i prarodičům) dětí,
které přicházejí k zápisu do waldorfské třídy. Rodiče totiž mohou znovu zasednout do
školní lavice a prožít si v „kůži prvňáčka“ výuku hlavního vyučování a dále i jazykové
hodiny, a hodiny eurytmie. Je ideální, když si rodiče osahají strukturu vyučovací
hodiny. Jak všichni víme vlastní zkušenost je nepřenosná a velmi cenná.
Pokud rodiče opravdu nemohou nechat doma své děti (nemají hlídání), tak je možné využít družinku pod vedením naší paní vychovatelky.
Organizačně den probíhá od 9:00 do 15:00 hodin.
Začínáme přivítáním v 9:00 a pak si „rodiče – žáky“ odvádí do své třídy paní učitelka
na výuku samotnou. Následně se rodiče přesouvají na výuku eurytmie a dále pak na
výuku cizího jazyky. Dopolední výuka je pak zakončena společným obědem. Ten se
podává na místě, formou bohatého studeného bufetu. Na oběd navazujeme besedou,
na které se dostane odpovědí na dotazy pedagogické i organizační a hlavně na dotazy, které souvisí s ukázkovými hodinami.

Těšíme se na Vás 🙂

Waldorfské kolegium a Waldorfská aktivita, z.s. (spolek rodičů) ZŠ Dědina