Zápisy do 1. tříd a přestupy

Naplněná kapacita školy – důsledky pro zápis dětí do první třídy 2020/21

Vážení rodiče,

problémy s nedostatečnou kapacitou trápí naprostou většinu základních škol na Praze 6. V letošním roce se k nim přidala i ZŠ Dědina. Má to, mimo jiné, vliv na způsob přijímání dětí do prvních tříd. Okolní školy v loňském roce buď přijímaly pouze svoje spádové děti: ZŠ Petřiny Sever a ZŠ T.G.M (Ruzyně + Bílá Hora), nebo spádové děti doplnily o několik vylosovaných nespádových dětí (ZŠ Červený Vrch).

ZŠ Dědina se přiblížila ke své maximální kapacitě. V současné době má zhruba 704 žáků a nepřekročitelná kapacita je 720 dětí. Ze školy v letošním školním roce odejde 53 žáků devátých tříd a odhadem 10 žáků na víceletá gymnázia. Pan ředitel plánuje otevřít 3 první třídy s kapacitou 75 žáků. Dvě klasické, jednu waldorfskou. V minulých letech byly vždy otevírány čtyři třídy a přijímalo se 80-100 žáků.

Jak pan ředitel informoval na Školské radě 18.11.2019, počítá s tím, že do všech prvních tříd v roce 2020/21, budou přijaty pouze spádové děti, a dále počítá s možností, že i u nich bude probíhat losování, protože jejich počet převýší maximální kapacitu školy.

Skutečný počet dětí se zájmem o nástup do prvních tříd na ZŠ Dědina v roce 2020/21 je, stejně jako v minulých letech, nejistý. Závisí na tom:

– nakolik otevřeny/uzavřeny budou okolní školy pro nespádové děti, protože na ně vždy směřovala část dědinských spádových dětí

– kolik bude uděleno odkladů a kolik bude spádových dětí (tyto počty jsou relativně kolísavé)

– jaký bude nový elektronický zápisový systém, protože možná dovolí rodičům přihlásit budoucího prvňáčka pouze na dvě školy na Praze 6, a tak sníží pravděpodobnost přijetí na nespádovou školu

Rada spolku rodičů waldorfské části školy (WA) je již delší dobu aktivní v hledání nových prostor. V současné době jednáme s panem ředitelem, zřizovatelem školy – Prahou 6, i spolkem rodičů z klasické části školy o vzniklé situaci. Prozatím bohužel platí, že zřizovatel nemá žádné konkrétní řešení, jak by kapacitu ZŠ Dědina navýšil.

Chtěli bychom v dostatečném předstihu informovat ty rodiče, kteří mají předškoláka a chtěli by ho přihlásit do první třídy na Dědinu, aby s velkou pravděpodobností počítali s tím, že na ZŠ Dědina nebudou přijati ti předškoláci, kteří nemají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy. Spádovou oblast ZŠ Dědina tvoří ulice: Aviatická, Braškovská, Ciolkovského, Častavina, Dědinská, Do Horoměřic, Do vozovny, Dolanská, Drnovská – sudá od č. 40, lichá od č. 71, Družicová, Evropská – lichá od č. 119, Fajtlova, Hodčina, Hostouňská, Jana Kašpara, Jenečská, José Martího, K letišti, Ke Džbánu, Klimčina, Krajní, Laglerové, Letecká, Libocká – od č. 58, Lipská, Litovická – kromě č. 16, Mladčina, Na Džbánu, Na Padesátníku I, II, III, IV, V, Naardenská, Navigátorů, Nová Šárka, Osamocená, Parašutistů, Pilotů, Pod cihelnou, Pod Rybničnou, Přední, Radčina, Radistů, Rubličova, Rybničná, Schengenská, Svatavina, Šmolíkova, Špotzova, U kolejí, U letiště, U Prioru, U silnice, U valu, Vlastina, Za teplárnou, Za vokovickou vozovnou, U stanice, Žukovského. Přednost před nespádovými dětmi budou vždy mít děti spádové a i pro ně nemusí být na škole dostatek míst.

Situace se tak oproti minulým letům radikálně změnila a není možno nadále počítat s běžným přijímáním nespádových dětí do waldorfských tříd.

Výběr dětí do waldorfské třídy bude probíhat velmi podobně jako v minulých letech, kdy primárními kritérii jsou zralost dítěte a blízkost rodičovského výchovného stylu s výchovným přístupem waldorfské pedagogiky. Pro zjištění těchto skutečností budou i nadále probíhat tradiční předzápisové rozhovory. Do waldorfské třídy však budou moci nastoupit jen ty děti, které splní kritéria přijetí na ZŠ Dědina: zřejmě tak jen děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti.

Nadějeplný Advent přeje,

Jan Krejčí, zástupce rodičů waldorfské větve školy ve Školské radě, ve spolupráci s dalšími členy Rady WA

29.11.2019

Zápis

Samotný zápis je na naší škole vyvrcholením úsilí o informování všech potenciálních zájemců o waldorfskou pedagogiku.
Informujeme organizací různých přednášek, besed a dnů otevřených dveří , které vedou kvalifikovaní pedagogové.
Naší snahou je Vám zprostředkovat dostatek informací, abyste mohli učinit skutečně zralé, informované a tím i zodpovědné rozhodnutí o zápisu dítěte do našich waldorfských tříd.

Samotnému zápisu předchází předzápisové pohovory a jejich termín je uveden v „Kalendáři akcí“    Je třeba si telefonicky s paní Helenou Kottovou viz „Kontakty naše škola“. předzápisový termín sjednat a to ideálné v datu okolo 31.ledna. Předzápisový pohovor je složen z pohovoru s rodiči, kterým se věnuje jedna paní učitelka  a druhá paní učtileka se ve stejném čase věnuje dítěti. Celkově trvá pohovor 45 minut.
Cílem zápisu je rozpoznat skutečnou zralost dítěte ke školní docházce.

Přestup do stávajících tříd

Přestup do stávajících tříd je možný, pokud není třída zcela naplněna.
Máte-li zájem, žádejte bližší informace u paní Heleny Kottové viz „Kontakty naše škola“. Případný zájem o přestup bude řešen individuálně na základě pohovoru třídního učitle s rodiči a dítětem.