Podzimní slavnosti

Mezi podzimní slavnosti patří Michaelská a Martinská slavnost.

Michaelská slavnost – září

Člověk je spojen se světem a jeho časovým průběhem. Ve své vlastní bytosti pociťuje zrcadelný obraz světového praobrazu. Vnímáním rytmu roku se můžeme přiblížit k vnímání a poznávání vlastní duše..
Člověk vědomě procházející ročními obdobími může vnímat rozdílnou kvalitu a duševní náladu toho kterého období roku; cestu od podzimu k podzimu pak chápat jako vnitřní vývojovou cestu a v jednotlivých kvalitách vnímat vnitřní výzvy k osobnímu vývoji.
Různé kvality během ročního koloběhu a s nimi spojené duševní zážitky můžeme zprostředkovat i dětem.. V průběhu roku připravují rodiče společně s učiteli slavnosti, které dětem umožní prožít duševní náladu právě probíhajícího období roku (michaelského, vánočního, velikonočního, svatojanského).
Jak prožít s dětmi podzimní (michaelskou) náladu? Když se dny krátí, srdce se jasní, nad podzimem září svatý Michael … Slunce je štítem Michaela, temnotu přemáhá kopím světla..
Po prázdninách prožitých venku v přírodě je třeba, aby se děti opět
vrátily k sobě. Radostné letní dny plné světla a tepla jsou za námi a čekají nás nehostinné dny podzimu. Příroda se s námi ještě loučí nádhernými barvami, ale chladná rána již oznamují blížící se podzim. Je to období boje světla s temnotou (který svádíme i my denně ve svém nitru).
V michaelském období pěstujeme odvahu, sílu, vůli a odhodlání,
abychom mohli s novou odvahou vykročit do listopadového šera a z něho pak do světla adventního a vánočního času. Prožitím michaelského svátku pomůžeme dětem nalézt vnitřní odhodlání k dobrým činům.
Ve waldorfských školkách a školách se v těchto dnech vyprávějí pohádky, legendy a příběhy o odvážných rytířích bojujících s drakem, posilující v dětech odvahu a rozhodnost ke správnému konání (pohádky Princ Bajaja, Neohrožený Mikeš, O statečném krejčíkovi, legendy o sv. Jiří – pozemské podobě archanděla
Michaela). Menší školní děti procházejí v rytířském plášti s rytířským (dřevěným) mečem dračí stezkou, ve které musí překonat samy sebe a nalézt v sobě sílu a odvahu dojít si do dračí sluje pro jablíčko. Na odpolední Michaelské slavnosti si mohou děti i jejich rodiče vyzkoušet svou obratnost, odvahu a sílu v michaelských disciplínách – házení oštěpem, střílení z luku či praku, přetahování … Váhy – jako jeden ze symbolů michaelského svátku – jsou obrazem vážení dobra a zla, světla a temnoty. Ve větrných dnech si děti mohou poměřovat své síly s papírovým drakem..
U nás je podzimní období spojeno s tradičním svátkem sv. Václava a děkováním za úrodu. Děti mohou sklízet hroznové víno, lisovat z něj šťávu, mlít obilí a péci chléb. Podle legendy kníže Václav v ranném křesťanském období naší země tajně
po nocích lisoval víno a pekl hostie…
Ve waldorfských školách se vyprávějí legendy o sv. Václavovi, patronu české země – o jeho moudrosti, lásce i odvaze. A není náhodou, že na konci měsíce září stojí svátky svatého Václava a archanděla Michaela vedle sebe. Ačkoliv kníže Václav jako vládce disponoval velkou mocí, nepoužíval proti druhým vnější sílu, ale pěstoval svou sílu vnitřní. Stal se patronem české země a jejím morálním ideálem.
(čerpáno ze sborníku pro rodiče dětí waldorfských školek a škol – Věneček 3/02, R. Steiner: Kalendář duše)

Martinská slavnost – listopad

Konec podzimu a začátek zimy je obdobím, na které se děti ve waldorfských školách velmi těší, protože slavnosti připravované v této době poskytují jejich dušičkám bohaté vnitřní zážitky.
Svátek sv. Martina – 11. listopad
„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo“ J. A. Komenský – “Via Lucis – Cesta světla”
Světla venku ubývá. Vnější nepřízeň počasí nás zahání do tepla
domovů. Pobyt uvnitř nám více než kdy jindy umožňuje hledat cestu k druhým lidem i k sobě samým.
Svátek sv. Martina je spojen s významným lidským gestem–
bratrským soucitem a rozdělením se s trpícím. Tento motiv milosrdenství v temných ročních dobách s jejich
chladem, prázdnotou a opuštěností je útěchou a zábleskem naděje. Krásně je to vyjádřeno v obyčeji „chůze s lucernou“ – nošení světla temnotou.
Téma martinského svátku provází celé listopadové vyučování – ve zpěvu, recitaci, v hodinách malování i kreslení. Na ročním stolku děti v ranním šeru za tichého zpěvu podzimních a martinských písní rozsvěcují dýni či řepu, kterou si před tím samy vydlabaly a ozdobně vykrájely. Nižší ročníky ve třídě ztvárňují legendu o
svatém Martinovi. Děti ve waldorfských školách vyrábějí od konce října v hodinách ručních prací lampiony a už jejich vyrábění je naplňuje radostným očekáváním.. Při výrobě lampionů se může uplatnit tvořivost učitelů i dětí: barevné s prosvítajícími voskovými motivy či s okénky z barevných průsvitů, přírodní –
z bílého průsvitu polepeného vylisovanými podzimními lístečky … Děti v naší škole si zkusily vydlabat i malé řepy (tak, jak to dělávaly na podzim naše babičky) a na martinské slavnosti si pak nesly malé svítící řepáky.
Martinská slavnost ve Hvězdě
V podvečer svátku sv. Martina se scházíme na zšeřelé louce u vstupu do lesa obory Hvězda. Učitelé dětem slavnostně zapalují jejich lampiony. Už zapalování lampionů je malým obřadem darování a přijímání ohně – děti mohou zažít, že darované světlo rozdáváním neubývá.. Děti v zástupu kráčejí v tichosti napřed, teprve za nimi rodiče se sourozenci. Střeží si své světýlko, aby jim nezhaslo.. Průvod se po cestičce ze světýlek ve skleničkách vydává hledat do lesní zimy a temnoty Martinovo poselství. Uprostřed lesa, ve spletitých, do výšky vystupujících kořenech mohutného dubu, září do tmy na 10 vyřezaných dýní nejrůznější velikosti.. Děti každoročně obestoupí zářící světlo a v tichém úžasu jej dlouze pozorují. Ve stráni mezi stromy se náhle začne ozývat praskání větviček – to svatý Martin na bílém koni právě projíždí kolem .. Děti se vydávají hledat jeho poselství – martinské rohlíčky (v ranečku), o které se pak rozdělují se svými rodiči, sourozenci a spolužáky..
Tatínkové pak cestou zpět odnášejí zářící dýně dolů na louku (rozdají do tříd), děti zpívají martinské písně..