Družina

OBSAH:

1.    Úvod
2.    Režim dne
3.    Hlavní cíle waldorfské družiny
4.    Činnosti uplatňované v rámci waldorfské družiny
5.    Platba
6.    Přihlášky
7.    Komu může být dítě vydáno

1.    ÚVOD

Waldorfská družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Waldorfská družina není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje.
Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní waldorfská družina funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování. Waldorfská družina pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, apod.).

2.    REŽIM DNE

Družina waldorfských tříd má provoz od 11:40 do 17:30 hod.
Waldorfská školní družina má tři oddělení. 1.D  má na starosti vychovatelka Gabriela Krátká (I. oddělení), 2. D Alžběta Trojanová (II. oddělení), 3. a 4.D Zuzana Fotóová(III. oddělení). Každá vychovatelka si přebírá třídy, které má na starosti. Po příchodu do družiny následuje osobní hygiena, prezence, průpověď a po ní oběd. Na obědy chodí družina po skončení vyučování dle rozvrhu. Třídy, které mají oběd později, obědvají individuálně a následně docházejí do svého oddělení školní družiny.  Po obědě je opět provedena osobní hygiena a následuje vyprávění nebo se odchází ven. U mladších žáků se čtou nebo vypráví pohádky a u těch starších různé knížky odpovídající jejich věku. Po vyprávění se odchází ven nebo následuje individuální či společná činnost.
Za příznivého počasí se chodí na vycházky v časovém rozmezí mezi 13:00 – 17:30 hod. Jedná se o pobyt na školním hřišti, vycházky na hřiště na sídlišti, vycházky do parku nebo vycházky do Divoké Šárky.
Po návratu z venku opět následuje osobní hygiena, individuální, výtvarné či ruční práce.
V 15:00 hod. přechází 2. oddělení s Gabrielou Krátkou (2.D) do 3. oddělení k Zuzaně Futóové, v 16.00 hod. 1. oddělení Alžběty Trojanové (1.D) tamtéž.

3. HLAVNÍ CÍLE WALDORFSKÉ DRUŽINY

–    zabezpečení zájmové činnosti
–    zabezpečení odpočinku a rekreace žáků
–    učit děti ušlechtilé zábavě
–    pomáhat uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy

Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti.

4. ČINNOSTI UPLATŇOVANÉ V RÁMCI WALDORFSKÉ DRUŽINY

–    literární činnosti (čtení, vyprávění, komunikativní dovednosti)
–    hudební a dramatické činnosti (zpívání písní ke slavnostem, k ročnímu období, dramatizace pohádek)
–    výtvarné a ruční činnosti (malování vodovými barvami a temperami, šití, tkaní, kreslení pastelkami a voskovkami, práce s vlnou, tkaní, batikování, výroba různých upomínkových předmětů na jarmarky, apod.)
–    výchova k sociálním návykům a dovednostem (sociálně-pohybové hry)
–    ekologie činnosti (třídění odpadu, šetření materiálem, šetrné zacházení s hračkami)
–    turistické, tělovýchovné a rekreační činnosti
–    dopravní činnosti (pravidla silničního provozu)
–    pracovně prospěšné činnosti (pěstování návyku úklidu, péče o květiny apod.)